OSP Szarów Ochotnicza Straż Pożarna Szarów

STATUT

                                                                                               STATUT
                                                          OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZAROWIE

           

                                                                                          R o z d z i a ł  I
                                                                             POSTANOWIENIA OGÓLNE

                

                                                                                                    § 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Szarowie zwane dalej „OSP".
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest Szarów 346/B.

                                                                                                   § 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem"

                                                                                                  

                                                                                                  § 3

Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

 

                                                                                                  § 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

  

                                                                                        R o z d z i a ł  I I
                                                                      CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

                                                                                                 § 5

Celami i zadaniami OSP są:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
6) działania na rzecz ochrony środowiska,
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 Ust1

             

                                                                                                § 6

 

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

 

                                                                                                § 7

 

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
- udział w akcjach ratowniczych.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

 

                                                                                      R o z d z i a ł  I I I
                                                                    CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

                                                                                               § 8

 

Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

 

                                                                                               § 9

 

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

                                                                                             § 10

 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne".

                                                                                            § 11

 

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.
3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

 

                                                                                            § 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

                                                                                           § 13

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
4) dbanie o mienie OSP,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

 

                                                                                          § 14

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

 

                                                                                         § 15

 

Członkostwo ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach,
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) śmierci.
3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,
5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,
6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,
7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

 

                                                                                        § 16

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

                                                                                       § 17

 

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
4. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 15.

 

                                                                               R o z d z i a ł  I V
                                                                   WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

                                                                     A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                      § 18

Władzami OSP są:
1) Walne Zebranie Członków OSP,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

 

                                                                                      § 19

 

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

                                                                                      § 20

 

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Kadencja władz OSP trwa 4÷6 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

      

                                                                  B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

 

                                                                                      § 21

 

1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
3) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 6÷9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
7) wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3÷5 osób,
8) wybór spośród siebie delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku,
9) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
13) wybieranie spośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego Związku i odwoływanie tych przedstawicieli,
14) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
15) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
16) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 

                                                                                      § 22

 

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

                                                                                     § 23

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

 

                                                                                     § 24

 

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

                                                                                C. ZARZĄD

     

                                                                                     § 25

 

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

 

                                                                                    § 26

 

Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) tworzenie zespołu ratowniczego,
11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

                                                                                  § 27

 

Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

 

                                                                                 § 28

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

 

                                                                                 § 29

 

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

                                                                                 § 30

 

1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2. Do obowiązków naczelnika należy:
1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,
2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

 

                                                                                § 31

 

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

                                                                               § 32

 

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

 

                                                               D. KOMISJA REWIZYJNA

 

                                                                              § 33

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

 

                                                                              § 34

 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

                                                                             & 35

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

                                                                       R o z d z i a ł  V
                                       MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 

                                                                           § 36

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

 

                                                                          § 37

 

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

                                                               R o z d z i a ł  V I
                                                ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

                                                                       § 38

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3

głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

                                                                      § 39

 

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

                                                                      § 40

 

1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Urzędu Gminy Kłaj. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Szarów, dnia 7.05.2006 r.