OSP Szarów Ochotnicza Straż Pożarna Szarów


Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie założona w 1922r

Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie powstała ok. roku 1922. Jednym z inspiratorów jej założenia był ówczesny wójt Gminy Szarów Pan Jędrzej Wajda oraz Pan Stanisław Kalicki w późniejszych latach sołtys wsi Szarów. Miejscem garażowania dla wozu strażackiego oraz magazynem dla przechowywania sprzętu był budynek Strażnicy usytuowany w centrum Szarowa (dzisiejszy plac przy zbiegu ulic Wiejskiej, Skotniczej i Polnej), który służył do roku 1950. Na walnym zebraniu wsi Szarów w roku 1928 komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej został wybrany Władysław Świętek. Zarząd i członkowie przystąpili do remontu istniejącego budynku. W tym czasie na wyposażeniu Straży znajdowała się przenośna ręczna pompa (obsługiwana przez dwie osoby) o wydajności ok. 30m3 wody na godzinę oraz „beczkowóz" o pojemności 3m3. Do ochrony przeciwpożarowej służył także system zbiorników wodnych. Na terenie wsi znajdowało się 6 sztuk zbiorników, zwanych „stawkami", które ponadto służyły okolicznym gospodarstwom jako zbiorniki do pojenia bydła. W przypadku pożaru alarm ogłaszano przy pomocy trąbki strażackiej, którą dysponował dyżurny strażak. Najczęściej był nim mieszkający w pobliżu Strażnicy Andrzej Zięba. Na początku lat 30-tych przystąpiono do intensywnych zbiórek funduszy w celu modyfikacji istniejącego sprzętu. Organizowano festyny, zabawy świąteczne, przedstawienia, zbiórki pieniędzy wśród społeczeństwa. Uzyskano także dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bochni. Zebrane tymi sposobami fundusze pozwoliły na zakup nowej pompy ręcznej typu dwustopniowego na podwoziu wozu konnego wyprodukowanej przez „Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku przedtem Kazimierz Lipiński.

Do obsługi takiej pompy przeznaczano 4 osoby. Strumień wody z takiej pompy miał zasięg do 150 m. Zakupiono 10 kompletów mundurów (marynarki oraz czapki strażackie). Strażacy organizowali różnego rodzaju imprezy, takie jak: zabawy, festyny, przedstawienia, przedstawienia bożonarodzeniowe-„Jasełka", zabawy i spotkania opłatkowe. Uczestniczyli czynnie w uroczystościach kościelnych (straż przy Grobie, procesje), państwowych oraz pogrzebach członków i innych zasłużonych osób. W okresie okupacji, tj. lata 1939 – 1945 Ochotnicza Straż Pożarna działała w dalszym ciągu pod przewodnictwem Piotra Włodka. Po Zakończeniu działań wojennych komendantem został ponownie wybrany Władysław Świętek. Przystąpiono do gromadzenia środków na budowę nowego pomieszczenia oraz wymianę zużytego sprzętu. Sposób gromadzenia funduszy na działalność był taki sam jak w okresie międzywojennym, były to metody sprawdzone: festyny, zabawy, przedstawienia oraz zbiórki wśród społeczeństwa. Należy również tutaj wspomnieć o dotacjach Powiatowej Rady Narodowej w Bochni. Budowę rozpoczęto w 1950 roku. Wspólny wysiłek całego społeczeństwa wsi Szarów przyniósł efekt w postaci zakończenie budowy Strażnicy na terenie obecnego placu im. Stanisława Kalickiego pomiędzy budynkiem WDK a Piekarnią, które nastąpiło w roku 1951. W okresie prowadzenia budowy zakupiono nowoczesną motopompę o wysokiej wydajności marki DKW oraz odnawiano sprzęt przeciwpożarowy. Zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup w 1956 roku drugiej wysokowydajnej motopompy marki „Leopolia", kilkuset metrów węży oraz syreny alarmowej elektrycznej, która została zamontowana na dachu budynku gromadzkiego.

Dzięki zaangażowaniu grona członków powstała myśl pozyskaniu samochodu bojowego, który mógł zastąpić dotychczasowy wóz bojowy powożony końmi. W miarę pozyskiwania funduszy marzenia zamierzenia zaczęły się konkretyzować. W roku 1956 rozpoczęto starania o pozyskanie samochodu bojowego, który by odpowiadał wymogom i oczekiwaniom społeczeństwa i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy wydatnej pomocy Władysława Świętka pozyskano za symboliczną odpłatnością z krakowskiego Oddziału Kolejowej Straży Pożarnej (z demobilu) samochód bojowy marki „Praga"

Po wykonaniu niezbędnych napraw oraz wymalowaniu, w których to czynnościach prym wiódł Henryk Świętek odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu przez księdza z parafii Brzezie. Uroczystość odbyła się 7.08.1957 roku na placu przy budynku Strażnicy. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyły władze Powiatowej Rady Narodowej z Bochni, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz delegacje sąsiednich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Targowiska, Kłaja, Woli Batorskiej i Niepołomic. Przy tej okazji urządzono wielki festyn połączony z pokazami uczestniczących w uroczystości jednostek OSP. Dochód z tej imprezy przeznaczono na dalsze potrzeby rozrastającej się jednostki. Z funduszy zakupiono między innymi pełne umundurowanie dla 20 strażaków. Samochód ten służył jednostce OSP do roku 1965. Posiadanie samochodu bojowego z prawdziwego zdarzenia znacznie podniosło prestiż OSP wśród mieszkańców i stało się powodem zazdrości okolicznych jednostek. Do szeregów napływało wielu nowych członków, wzrastał też poziom wyszkolenia bojowego. Na organizowanych zawodach rejonowych oraz powiatowych Komendy Powiatowej w Bochni jednostka OSP Szarów zajmowała czołowe lokaty. W okresie tym, zaliczanym do najbardziej owocnych przez szeregi przewinęło się grono aktywnych członków i działaczy, których należy wspomnieć:
Stanisław Palich -prezes i skarbnik,
Władysław Świętek –komendant,
Mieczysław Wójcik –sekretarz,
Członkowie:
Jan Wajda, Stanisław Rajca, Edward Łyszkowicz, Franciszek Włodek, Józef Wajda, Józef Skoczek, Władysław Wajda, Stanisław Noga, Stanisław Górecki, Władysław Sądel, Tadeusz Janik, Zdzisław Kufta, Jan Zięba, Mieczysław Iwulski, Czesław Gruszecki, Henryk Świętek, Leon Rzepka, Józef Dziedzic, Jan Kalicki.
Kolejnym Prezesem Zarządu po druhu Stanisławie Palichu został Mieczysław Iwulski natomiast Komendantami byli druhowie Józef Wajda i Władysław Sądel.
Po roku 1965, tj. po wycofaniu z eksploatacji samochodu działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzi po woli w okres stagnacji.
W okresie tym członkami byli między innymi:
Rudolf Firlit, Adam Król, Stanisław Palich (syn Augustyna), Kazimierz Rajca,Zdzisław Świętek, Jerzy Kozub, Ludwik Klima, Mieczysław Sądel, Andrzej Sądel.
W roku 1988 następuje całkowity zanik działalności OSP Szarów. Wtedy to prezes Zarządu Gminnego zwrócił się do Adama Kociołka prowadzącego Yacht Club Szarów o formalne przejęcie spraw straży przez członków klubu w celu uniknięcia likwidacji OSP w Szarowie.
Członkowie Yacht Clubu wyrazili zgodę i wybrali Zarząd (ratunkowy) w Składzie:
Adam Kociołek -prezes,
Jarosław Korbut -komendant,
Członkowie:
Przemysław Wajda, Robert Włodek, Jerzy Kozub
Nikt ze starych działaczy (poza Jerzym Kozubem) nie chciał się podjąć pracy w straży, stąd jej członkami byli wyłącznie członkowie szarowskiego YC. Składki za OSP były płacone prywatnie przez prezesa. Cała operacja miała nie dopuścić do likwidacji straży w Szarowie. Drużyna żeglarzy-strażaków brała udział w gminnych zawodach pożarniczych radząc sobie zupełnie nieźle. W tym czasie podjęto pierwsze próby remontu remizy strażackiej. W marcu 1989 roku rozebrano zawalający się dach i przygotowano obiekt do położenia stropu pod dalszą rozbudowę. Do rozbudowy jednak nie doszło ze względu na brak dokumentacji oraz odmowę dofinansowania przez Urząd Gminy. Było to efektem bojkotu przez Yacht Club wyborów w 1988 roku. Ale straży w Szarowie nie zlikwidowano. Na zebraniu w dniu 14.03.1991 roku zostaje wybrany Zarząd w składzie:
Adam Kociołek -prezes,
Jarosław Korbut -komendant
Członkowie zarządu:
Przemysław Wajda, Robert Włodek, Jerzy Kozub, Zdzisław Kufta, Sylwester Kamusiński.
Poza tym w składzie jednostki byli druhowie:
Jan Włodek, Wojciech Włodek, Władysław Wnęk, Marcin Wnęk, Alfred Wadoń, Piotr Kozub, Rafał Karaś, Wiesław Krawczyk.
Był to już skład wykraczający poza Yacht-Club, a więc można było rozpocząć bardziej ambitną działalność. Zespół w tym składzie postawił sobie zadanie zaktywizowanie działalności jednostki OSP. W 1992 roku rozpoczęto remont remizy. Jednak prace przebiegają bardzo wolno ze względu na małą aktywność samych strażaków. W roku 1993 z powodu wyboru na stanowisko Wójta Gminy z funkcji prezesa Zarządu OSP Szarów zmuszony jest zrezygnować Adam Kociołek. Na zebraniu w dniu 17.03.1993 roku zostaje wybrany Zarząd OSP w składzie:
Jan Sokół -prezes,
Tadeusz Rusin -komendant,
Członkowie Zarządu:
Adam Król, Adam Kociołek, Jerzy Kozub.
Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Zdzisław Kufta, Alfred Wadoń, Władysław Wnęk.
Do składu druhów OSP dołączają nowi członkowie:
Mansfed Korbut, Damian Korbut, Grzegorz Kozub, Dariusz Wajda, Tomasz Wajda, Łukasz Bazela, Robert Cymerkiewicz, Marcin Rasiński.
Przez okres wymienionych lat prowadzone są próby zaktywizowania jednostki, tj. utworzenie drużyn w celu uczestnictwa w zawodach, odbudowy strażnicy, zwiększenia ilości członków oraz pozyskanie sprzętu przeciwpożarowego i samochodu bojowego. Na skutek interwencji Wójta Gminy oraz Rady Sołeckiej w roku 1994 podejmuje się powtórne próby odbudowy jednostki OSP. Ponieważ ówczesny Prezes nie wykazał chęci dalszej współpracy, członek Komisji Rewizyjnej Władysław Wnęk podejmuje się trudu reorganizacji. Po kilku spotkaniach i zebraniach w dniach 5.03, 26.03, 14.04 oraz 5.05 1994 roku w gronie starych i nowych działaczy podjęto gruntowne i radykalne posunięcia włącznie z wybraniem nowego zarządu, który się ukonstytuował w następującym składzie:
Mirosław Włodarz -prezes,
Władysław Wnęk -komendant
Członkowie:
Adam Król, Zdzisław Kufta, Dariusz Wajda, Wiesław Ziębiński.
W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się:
Andrzej Sądel, Czesław Chuchro, Rafał Ziębiński.
Starania nowego wybranego zarządu oraz Rady Sołeckiej przy poparciu Gminy przynosi efekty. Jednostka wychodzi z okresu stagnacji i zastoju. Szereg energicznych i skutecznych przedsięwzięć wymienionych instytucji przynosi pierwsze namacalne efekty będące podstawą do dalszych działań. W pierwszym okresie Rada Sołecka dokonuje zakupu motopompy. Równocześnie czynione są starania o samochód oraz kontynuację przy rozbudowie remizy strażackiej przy której dużą pomoc włożyli członkowie Klubu Sportowego „ZRYW" w Szarowie, między innymi rozebrano część ścian (fajermury). Gotowe są już „Projekty techniczne", które wykonano w Biurze Projektów mgr inż. arch. Jerzy Boruta w pracowni w Niepołomicach.

Osobiste kontakty Komendanta Władysława Wnęka spowodowały pozyskanie mundurów wyjściowych od Pani Alicji Beawis sprowadzone z darów z Belgii. Poparcie prezesa Zarządu Gminnego OSP, Rady Sołeckiej oraz zgromadzenie własnych funduszy spowodowało, że rozpoczęto prace przy modernizacji podwozia samochodu typu „Nysa" w celu jego przystosowania do potrzeb specjalistycznych-strażackich. Po wykonaniu prac przy podwoziu, członkowie OSP przystąpili do przygotowania nadwozia do malowania, natomiast Rada Sołecka opłaciła usługę malowania oraz dokupiła brakujące materiały. Pozwoliło to na przyjęcie przez OSP Szarów wymarzonego samochodu jesienią 1994r. Po wielu latach nieobecności jednostka startuje w zawodach gminnych, które odbywały się w miesiącu czerwiec 1994 roku w Łężkowicach. Drużyna seniorów zajmuje V miejsce, natomiast drużyna młodzieżowa II miejsce.
Warto przypomnieć skład startujących drużyn;
Młodzieżówka:
Dariusz Wajda – dowódca, Rafał Ziębiński – mechanik, oraz członkowie Rafał Karaś, Piotr Kozub, Grzegorz Kozub, Ryszard Lany, Stanisław Lany, Wojciech Włodek.
Seniorzy:
Józef Kurdyś – dowódca, Wiesław Ziębiński – mechanik, oraz członkowie Mieczysław Sądel, Jerzy Kozub, Grzegorz Zięba, Mirosław Włodarz, Robert Ziębiński i Rafał Sądel.
Kontynuację dobrej pracy stanowił udział drużyny młodzieżowej na zawodach rejonowych w Myślenicach gdzie zajęliśmy VII miejsce. W następnych latach kontynuowano prace przy modernizacji samochodu, gdzie wykonano remont kapitalny silnika, wymianę ogumienia, remont skrzyni biegów oraz wymianę układu sprzęgła. Aktualnie stan techniczny samochodu można uznać za zadawalający. Starania Zarządu oraz członków spowodowały, że został uzupełniony sprzęt bojowy oraz umundurowanie robocze jak i wyjściowe. Od Pani Beawis uzyskano 3 komplety ubrań specjalistycznych. Natomiast za środki własne oraz ze zbiórek przy okazji rozprowadzania kalendarzy i cegiełek, a także z organizacji zabaw i festynów uzupełniono stan ubrań bojowych, hełmów bojowych, pasów bojowych typu wojskowego, sprzętu przeciwpożarowego oraz oznakowania umundurowania wyjściowego. Należy nadmienić, że OSP w Szarowie było organizatorem w roku 1996 obchodów Gminnego Dnia Strażaka i Gminnych Zawodów Pożarniczych. Za działalność w OSP szereg członków zostało odznaczonych odznaczeniami resortowymi takimi jak Młodzieżowa Odznaka Pożarnictwa, Odznakami za wieloletnią Służbę w OSP oraz Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Do stałych form gromadzenia środków finansowych na dalszą działalność OSP należą: akcje rozprowadzania kalendarzy i cegiełek, organizacji zabaw i festynów, szukanie sponsorów wśród Zakładów Pracy i Instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców. Prowadzenie takich form działalności powoduje dwojakiego rodzaju korzyści: pozyskanie potrzebnych środków finansowych oraz popularyzacji Straży Pożarnej wśród społeczeństwa. Po wyborach w marcu 1996 roku Zarząd OSP w Szarowie pracuje w następującym składzie:
Mirosław Włodarz -prezes
Władysław Wnęk -naczelnik
Józef Kurdyś -skarbnik
Marek Słodki -sekretarz
Leszek Janecki -gospodarz
Członkowie Zarządu:
Jan Gocal, Piotr Sądel, Łukasz Gaj.
Komisja Rewizyjna:
Czesław Chuchro, Jerzy Kozub, Marcin Wnęk.
W planach działania poza zadaniami wynikającymi ze statutu OSP postawiono jako główny cel kontynuację budowy remizy strażackiej. Ostatnie lata przynoszą niespotykane w historii ilości wyjazdów do pożarów. Wzrasta ilość pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków, pożarów pojazdów samochodowych uczestniczących w wypadkach i kolizjach. W ciągu lat 1994 – 1997 kontynuowano prace przy budowie remizy, jednak tempo jest mało zadawalające. W minionym okresie wykonano prace przy zagospodarowaniu i porządkowaniu placu budowy, wykonano strop nad częścią garażową, wykonano strop nad częścią magazynową oraz zabudowano i zaszklono okna i drzwi w części parterowej. Przyznane środki pozwoliły na zakup pustaków na kontynuację budowy części socjalnej i wieży oraz na przygotowanie drewna na część dachową. W roku 1997 najczęstszymi były wyjazdy do likwidacji skutków klęsk żywiołowych spowodowanych nadmiernymi opadami. W 1997 roku podpisano porozumienie z Wojewódzkim Sztabem Obrony Cywilnej, Komendą Wojewódzką Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zarządem Gminnym OSP przy udziale Urzędu Gminy o wspólnym dofinansowaniu systemu selektywnego ostrzegania. Aktualnie wszystkie jednostki na terenie gminy Kłaj posiadają zamontowaną aparaturę systemu selektywnego ostrzegania współpracującą z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Urzędem Gminy i Komendą Policji Państwowej. Najważniejsze plany do wykonania w roku 1998 to: zakończenie budowy części magazynowo-socjalnej wraz z wykonaniem przykrycia dachu, wykonanie przykrycia dachu na części garażowej, kontynuacja budowy wieży, ale do wykonania postawionych sobie zadań są niezbędne środki finansowe oraz zaangażowanie wszystkich członków OSP. W latach 1998 – 2001 kontynuuje się rozbudowę remizy. 19 marca 2001 roku od Urzędu Gminy Kłaj jednostka otrzymuje wóz bojowy Star 25 P, który został przyjęty na stan. Samochód jest mocno wysłużony, wymaga remontu. Na podstawie pisemnej prośby Władysława Wnęk o rezygnacji z Zarządu i funkcji naczelnika naszej OSP, w dniu 2 czerwca 2002 roku zostaje dokonana zmiana na funkcję Naczelnika OSP w Szarowie, wybrano Adama Kuzaj. Następuje reorganizacja, w szeregi jednostki wstępują nowi członkowie, jednostka staje się bardziej aktywna. W dniu 30 czerwca 2002 roku OSP w Szarowie jest organizatorem Gminnego Dnia Strażaka. W tym dniu z okazji 80-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie zostaje przekazany przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. Seweryna Dyja na ręce Komendanta OSP w Szarowie Adama Kuzaj Sztandar dla Jednostki.

Fundatorami sztandaru byli mieszkańcy, instytucje i firmy prywatne z terenu gminy i z poza niej a między innymi fundatorem był znany reżyser Andrzej Wajda. Jednostka przeżywa w tym okresie znaczny rozkwit i rozwój. Zakańcza się budowę remizy, uzupełnia brakujący sprzęt i wyposażenie. Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Niepołomice w dniu 12 lipca 2002 roku przekazał naszej jednostce (w miejsce poprzedniego uszkodzonego Stara) samochód bojowy Star 25 P. Jest to samochód zmodyfikowany i odnowiony, który w znacznym stopniu podnosi prestiż jednostki. Przystąpiono do zmorzonych zbiórek funduszy w celu uzupełnienia brakującego sprzętu i zakończenia budowy remizy. Organizowano festyny i zabawy, zbiórki pieniędzy wśród społeczeństwa i u sponsorów. Zebrane tymi sposobami fundusze pozwoliły na zakończenie budowy remizy. Na prośbę Prezesa naszej jednostki, decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w dniu 24 czerwca 2003 roku następuje przekazanie z Komendy Powiatowe PSP w Wieliczce ciężkiego samochodu gaśniczego marki Jelcz 004. Jest to samochód o wiele większy i nowszy niż jego poprzednik będący w posiadaniu jednostki. Samochód ten przystosowany jest do prowadzenia samodzielnej akcji pożarniczej, posiada zbiornik na 6000 litrów wody i 600 litrów środka pianotwórczego oraz wysoko wydajną pompę wodną. Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się w dniu 29 czerwca 2003 roku na ponownie organizowanych przez nasze OSP Gminnego Dnia Strażaka. W tym też dniu zostaje udekorowany Sztandar Jednostki Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz zostają nadane odznaczenia strażackie . W maju 2006 roku zakupiono w Niemczech lekki samochód bojowy marki Ford Transit, który zastąpił niezdatny do dalszej eksploatacji samochód marki Nysa. Na dzień dzisiejszy jednostka dysponuje dwoma samochodami bojowymi GLM Ford i GCBA Jelcz. Najczęstszymi interwencjami są pożary nieużytków (wypalanie traw) i składowanych stogów słomy, wyjazdy do wypadków komunikacyjnych, interwencje z powodu nadmiernych opadów atmosferycznych i silnych wiatrów, w okresie zimowym do pożarów zabudowań gospodarczych spowodowanych wadliwymi instalacjami układów grzewczych. Wzrasta także poziom wyszkolenia. Spora część strażaków szczyci się posiadaniem dyplomów ukończenia kursów strażaka-ratownika. Oprócz tego jednostka zajmuje się propagowaniem wśród społeczeństwa zasad ochrony przeciwpożarowej. Do jednostki w szeregi OSP napływa młodzież dziewczęta i chłopcy. W maju 2005 roku utworzono MDP, która już startuje w roku 2006 w zawodach pożarniczych gminy i powiatu osiągając dobre wyniki. Nasza jednostka jest organizatorem różnych imprez kulturalnych i religijnych.

Najcześciej czytane na naszej stronie